ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีฯ

      Comments Off on ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีฯ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตฯ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีคณะผู้บริหารของจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรีเขต 1 นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตภายใต้โครงการ “การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดสุพรรณบุรี” ณ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ บ้านวังกุ่มพัฒนา อ.เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้ข้อเสนอแนะและหาแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ในจังหวัดสุพรรณบุรีต่อไป