การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

      Comments Off on การประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานการจัดการพลังงานสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-14.30 น.ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ณ ห้อง SDU Online Learning Room ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี