วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตามระบบ SDU QA (Suan Dusit University Quality Assurance) ในการประเมินผลการดำเนินงานทั้งระบบของวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เทื้อน  ทองแก้ว เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  ตั้งดำเนินสวัสดิ์ เป็นกรรมการ โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผู้บริหารวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์โดยผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม SDU Online ชั้น 3 อาคารสวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี