สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกรรมการ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น.