มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เเละการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง