มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30-09.30 น. ณ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีกลุ่มงานวิชาการประชาสัมพันธ์การแนะแนว มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าแนะนำให้ความรู้ในการเข้าศึกษาต่อ รวมถึงรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสร้างสรรค์ภาพลักษณ์เเละการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา