สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร

      Comments Off on สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหาร ในงานมหกรรมสินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดพอเพียง ด้านหลังปั๊ม ปตท.หลักเมือง (ตรงข้ามมังกรสวรรค์) โดยมีนักศึกษาของหลักสูตรเข้ารับรางวัลการประกวดอาหารดังนี้ สำรับอาหารไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คือ นางสาวมาริษา วิไลโรจน์วรกุล นางสาวรัชนีกร ทัดเที่ยง และนางสาวธนิชตา บำรุงศรี รางวัลชมเชยอันดับ 1 คือ นายณัฐนันท์  แสนยากุล นายชิติพัทธิ์ เที่ยงสันเทียะ และนายสิทธิพงศ์ โกศากล และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายกฤตบุญ ทองแท้ ในเมนูปลาสลิดแดดเดียวทอด ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00-20.00 น.