วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนการเรือน ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้แก่ชุมชน ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี ในโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทย ในเมนู “ขนมลูกชุบ” ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 23-27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ กลุ่มขนมไทยบ้านท่าเตียน เลขที่ 77 หมู่ที่ 4 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี