โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาธิตการออกแบบการ์ดปีใหม่ 3D และให้ผู้ที่สนใจภายในงานร่วมทำการ์ดอีกด้วย ภายใต้โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.อัญชุลี สุวัฑฒน อาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่วิชาการและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 – 14.00 น. ณ วัดลาดสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี