ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

      Comments Off on ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

ผศ.สัมนา ติวสันต์ อาจารย์หมวดการศึกษาทั่วไป นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ตอนเรียน UA ในรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี โดยการทัศนศึกษานอกห้องเรียนชุมชนที่มีการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดจากสถานการณ์จริง และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน  ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา