มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City Innovation) Suphanburi Music Crafts & Folk Arts

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City Innovation) Suphanburi Music Crafts & Folk Arts

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาจารย์จุฑามาศ เชาว์พิพัฒนะ อาจารย์ศูนย์การศึกษาตรัง อาจารย์ จิระพงษ์ ป้อมน้อย ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัญฑิต สาขาธุรกิจการบิน ผศ.ดร.วันเพ็ญ ควรสมาน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ภายใต้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก Thailand Creative Cities Network (TCCN 2024) : นวัตกรรมเมือง (City Innovation) Suphanburi Music Crafts & Folk Arts โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.) และสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.อู่ทอง) โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดกิจกรรม กิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี