ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

      Comments Off on ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา