วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง โดยเป็นการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งระดับอำเภอ

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง โดยเป็นการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งระดับอำเภอ

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพกลไกจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง โดยเป็นการประเมินชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งระดับอำเภอ เพื่อเตรียมรับสังคมสูงวัย เพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย นายปรีชา คชวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง ทั้งนี้ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี