วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์ม

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์ม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดยนางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหอมขจรฟาร์ม โดยรับฟังการบรรยายการออกแบบและวางระบบน้ำ และการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบ Smart IoT” โดย คุณเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด นักวิชาการอาวุโส/วิศวกร สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร การใช้ AI ใน SMART FARM จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และเข้าเยี่ยมชมโครงการเมืองต้นแบบเกษตรปลอดภัยอัจฉริยะ อาทิ โรงเรือนปลูกพืชในระบบ SMART FARM แปลงทดลองเพื่อแก้ปัญหาดินและป่าสำหรับการเกษตร แปลงทดลองเพาะปลูกไม้เลื้อย แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก เป็นต้น ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ (SDU Library) และหอมขจรฟาร์ม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี