วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตสุพรรณบุรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1-3 จัดงาน “กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” โดยมี ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงานและเปิดกิจกรรม ภายในงานมีนิทรรศการเทิดพระเกียรติและพระปรีชาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ฯ การออกบูทของคณะวิทยาศาสตร์ การประกวดการแข่งขันต่างๆ เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี