มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 2

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 2

โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตรการสร้างสมรรถนะทางด้านออกแบบ เพื่อประยุกต์ต่อยอดอาชีพ (CDCA) รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์ธิติมา แก้วมณี รองคณบดีโรงเรียนการเรือน ฝ่ายวิชาการและการวางแผน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี