นักศึกษาใหม่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

      Comments Off on นักศึกษาใหม่วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยในภาคเช้าเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันทุกศูนย์การศึกษา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และรองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในแนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ข้อปฏบัติตนในระหวางการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตระหนักในตนเอง การสร้างความรัก ความสามัคคี ความรับผิดชอบ การมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ตลอดจนถึงการเรียนรู้และเข้าใจตนเอง มีบุคลิกภาพตามรูปแบบความเป็นสวนดุสิต และภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา กล่าวต้อนรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี