คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

      Comments Off on คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี  เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ทั้ง 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ต่อจากนั้นนักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ (ระดับคณะ) ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกันทุกศูนย์การศึกษา ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานครนายก และศูนย์การศึกษาลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัฐ  สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดงานและกล่าวต้อนรับ นักศึกษาใหม่ฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร  ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ และห้องประชุมปทุมเทพ ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี