รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี และนายเฉลิมชัย แสงอรุณ ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุม รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กองอาคารและสถานที่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 08.00—11.30 น.และรูปแบบออนไลน์ ในส่วนวิทยาเขตสุพรรณบุรี ณ ห้อง SDU online learning room 12
อาคารวนแก้ว 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี