รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

      Comments Off on รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทีมผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา
ผู้จัดการโครงการพิเศษ และบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี
ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีการประชุม
รับฟังความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรักษาทรัพย์สิน
การจัดทำรายงานการเงิน และแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และให้คำปรึกษาตรวจเยี่ยม
ในส่วนงานต่างๆ เช่น โครงการพิเศษ สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 09.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี