วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

      Comments Off on วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี, ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เเละอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาธุรกิจการบิน เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา หัวหิน เเละศูนย์การศึกษา ลำปาง ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เเละผ่านระบบ ออนไลน์ Zoom โดยมีเนื้อหาการประชุม เพื่อหารือเเนวทางเเละข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน เเละรูปแบบการจัดกิจกรรม ในการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษา ของทั้งวิทยาเขตฯ เเละศูนย์การศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน