การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

      Comments Off on การประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมผู้อำนวยการกอง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4(102)/2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา ผู้จัดการโครงการพิเศษ ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ รวมถึงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากหลักสูตรต่าง ๆ ที่ร่วมประชุมผ่านรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams เพื่อติดตามการดำเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ ในวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยการประชุมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี