ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา”

      Comments Off on ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดกิจกรรม “พี่สอนน้อง ท่องระบบบริหารการศึกษา” โดยให้รุ่นพี่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้องนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เกี่ยวกับระบบบริหารการศึกษา เช่น วิธีการลงทะเบียน ติดตามสถานะการลงทะเบียน รายงานการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ ตรวจสอบผลการเรียน ยื่นคำร้องต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ข้อมูลการนัดหมาย และการประเมินผู้สอนในรายวิชา เป็นต้น ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams