มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ Chapter Two : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (Video Production) รุ่นที่ 1

      Comments Off on มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ Chapter Two : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (Video Production) รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองประชาสัมพันธ์ ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ Chapter Two : เทคนิคการตัดต่อวิดีโอ (Video Production) รุ่นที่ 1 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมพวงเงิน ชั้น 2 อาคารจันทร์เจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี