การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play)

      Comments Off on การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play)

การพัฒนาทักษะการปฎิบัติงานของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ (Role-Play)

The development of operational skills of students in the 21st century by using role-play

Download (PDF, Unknown)