โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

      Comments Off on โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นโครงการที่นำความรู้ด้านอาหารไทย ขนมไทย และศิลปะประดิษฐ์ของไทยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ ได้แก่

  • การสาธิตการทำขนมโดยหลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ณ วัดวังคัน ตำบลวังคัง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
  • การสาธิตการทำขนมเปี๊ยะโดยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  • การสาธิตการขนมช่อม่วงและขนมทองเอกกระจัง โดยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ในวันที่ 4 มกราคม 2563
  • การสาธิตการร้อยพวงมาลัย โดยหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ในวันที่ 23 มกราคม 2563