รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565รายละเอียดแต่ละสาขาวิชา

 

เพิ่มเติม

http://entrance.dusit.ac.th/

ทุนการศึกษา และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ค่าเล่าเรียน