กิจกรรมประจำปีการศึกษา ปี 2561

      Comments Off on กิจกรรมประจำปีการศึกษา ปี 2561

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมโครงการปลูกฝังจิตรับธรรม น้อมนำทำตามคำสอน

สรุปผลสำรวจที่ได้จากโครงการการจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณางานบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม