ข้อมูลหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์