Daily Archives: 21/02/2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมหารือเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยและแนวทางในการทำงานร่วมกัน กับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)