Daily Archives: 20/02/2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 229 (3) เรื่อง “SDU Barista Contest จากเป้าหมายสู่ผลลัพธ์”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 229 (3) เรื่อง “SDU Barista Contest จากเป้าหมายสู่ผลลัพธ์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม “การพัฒนาทักษะการดูแลพื้นที่ภูมิทัศน์”