Daily Archives: 16/02/2024

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 228(2) ในหัวข้อ “การจัดอันดับมหาวิทยาลัย เรื่องใกล้ตัวที่น่ารู้”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 2/2567