Daily Archives: 13/02/2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 227 (1) “Green Eating รักษ์โลก ไร้โรค”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 227 (1) “Green Eating รักษ์โลก ไร้โรค”

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

กองบริการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาวิชาชีพครูจาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ปีงบประมาณ 2567

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ การอบรมการพัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนาวิชาชีพครูจาก วPA สู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ” ปีงบประมาณ 2567

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 22

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารอร่อยและของดีเมืองสุพรรณ ครั้งที่ 22

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม Give Love โดยสาขาวิชาธุรกิจการบิน

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม Give Love โดยสาขาวิชาธุรกิจการบิน