Daily Archives: 09/02/2024

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับกองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ (TOEIC)

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรมร้องเพลงสื่อรัก

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรมร้องเพลงสื่อรัก

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม รักต้นไม้

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ Valentine’s Week Party กิจกรรม รักต้นไม้

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 226(0.5) ในหัวข้อ “ความสุขไฮบริด”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “คุยสบายๆ ขายไอเดียสู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 226(0.5) ในหัวข้อ “ความสุขไฮบริด”