Monthly Archives: January 2024

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) และคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2567

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

Professor Dr.Xiao jianzhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี มาเยือนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

Professor Dr.Xiao jianzhuang รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกวางสี พร้อมคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยกวางสี มาเยือนสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ โบราณสถานวัดสนามชัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมออกบูธโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567

นำโดย ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 218 เรื่อง “เชิญเข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ “SDU SMARTS #1 2024”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 218 เรื่อง “เชิญเข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ” ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ “SDU SMARTS #1 2024”

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโยธา จำนวน 1 อัตรา

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโยธา จำนวน 1 อัตรา

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป

โครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญอาคารปฏิบัติการอาหารแปรรูป