Monthly Archives: January 2024

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 223 เรื่อง “Keep IT in Touch” จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 223 เรื่อง “Keep IT in Touch” จาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาในการสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านภาษาในการสื่อสารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

กองกลาง สำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรม การจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ “การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ

กองกลางสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าทัศนศึกษา ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ กรุงเทพฯ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 222(65) ในหัวข้อ “กินสะบัด ขจัดโรค”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 222(65) ในหัวข้อ “กินสะบัด ขจัดโรค”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนคาวิทยา

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนคาวิทยา

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมเดินแบบผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 221

โดยมีบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting