Monthly Archives: November 2023

การประชุมนักศึกษาทีมงานต้อนรับ MC มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการจัดการเดินรถ ในงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

การประชุมนักศึกษาทีมงานต้อนรับ MC มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และการจัดการเดินรถ ในงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

มะตูม

มะตูม
ชื่ออื่น มะปิน (ภาคเหนือ) กระทันตาเถร ตุ่มเต้ง ตูม (ปัตตานี) มะปีส่า (กะเหรี่ยง – แม่ฮ่องสอน)

โสกน้ำ

โสกน้ำ
ชื่ออื่น กาแปะห์ไอย์ (มลายู-ยะลา) ชุมแสงน้ำ (ยะลา) ตะโดลีเต๊าะ (มลายู-ปัตตานี) ส้มสุก (ภาคเหนือ) โสก (ภาคกลาง)

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

ประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษ รวมตัวสร้างสรรค์ ร่วมกันพัฒนา อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม การจัดงาน SDU… Community Engagement Expo 2023 : 9 ทศวรรษฯ

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ภายใน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2566