Category: สำหรับนักศึกษา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

โครงการอาคารที่พัก บ้านสวนดุสิต สุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1