Category: งานวิจัย

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม-ชัยนาท ในการทำแบบสอบถามฯ