Category: ข่าวกิจกรรม

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อเวทยากร สมิตินันทน์ บิดาของอาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศล คุณพ่อเวทยากร สมิตินันทน์ บิดาของอาจารย์รตนนภดล สมิตินันทน์ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนางสาว อภิญญา ตะเพียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดเยาวชนดีเด่นฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนางสาว อภิญญา ตะเพียนทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดเยาวชนดีเด่นฯ

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 245(19) เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมในมิติบูรณาการงานวิจัย และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี”

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 245(19) เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมในมิติบูรณาการงานวิจัย และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี”

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการ คปอ. และคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2567

กองอาคารและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการ คปอ. และคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี ครั้งที่ 4/2567

การประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำฯ

การประชุมการจัดทำข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรม คุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 244(18) เรื่อง “วิถีไทย วิถีถิ่น สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว อาจารย์ประจำหมวดการศึกษาทั่วไป เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ เอี่ยมบัว อาจารย์ประจำหมวดการศึกษาทั่วไป เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม สงกรานต์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมและพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ และกิจกรรมวันภาษาจีนแห่งสหประชาชาติ