Category: ข่าวกิจกรรม

ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 14/2559 และประชุมการประเมินผลการปฏิบัติองานของบุคลากร

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานของกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 14/2559

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ครูปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21” ภาคเรียนที่ 2/2559

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ “ครูปฐมวัยในยุคศตวรรษที่ 21” ภาคเรียนที่ 2/2559 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (Internship 2)

งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออื้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ดร.วรานี เวสสุนทเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออื้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายก

เยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ

คณาจารย์และบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ออกเยี่ยมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพบผู้ประกอบการโรงแรม ฝ่ายบุคคล และเชฟ ทั้ง 4 แห่ง เพื่อสอบถามข้อมูลความต้องการ

การดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด)

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ดร.สุวิชชา เนียมสอน ผู้อำนวยการสำนักกลยุทธ์ และคณะที่เดินทางมา focus group เรื่องการดำเนินงานและการบริหารจัดการอาคารวิทยบริการ

ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมงานเข้าดูพื้นที่อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์เพื่อวางผังจัดทำห้องแลปเคมี และชีวะ

ประธานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และทีมงานจำนวน 10 คน เข้าดูพื้นที่อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์เพื่อวางผังจัดทำห้องแลปเคมี และชีวะ โดยมีนางสาวสุรีรัตน์ จิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการกองอาคารและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ

งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออื้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย งานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออื้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผอ.ศูนย์ฯ นครนายก

โครงการ “ฝึกประสบการณ์ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑”

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขต สุพรรณบุรี ได้จัดโครงการ “ฝึกประสบการณ์ครูปฐมวัยในศตวรรษที่ ๒๑” ในวันจันทร์ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙