Category: ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต ๕.๐”

ผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) “อยู่อย่างไรในสวนดุสิต ๕.๐” ในระบบประชุมทางไกล

ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข่าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559

กรรมการตัดสินประกวดแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ หัวข้อ รักษ์วัฒนธรรม นำสู่อาชีพ

อาจารย์กาญจนา เฟื่องศรีหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ สังกัดโรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีเป็นกรรมการตัดสินประกวดแข่งขันการแกะสลักผักและผลไม้ หัวข้อ รักษ์วัฒนธรรม นำสู่อาชีพ

ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559

ประชุมผู้อำนวยการกองและผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 17/2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานกองอาคารและสิ่งแวดล้อม, กองบริการนักศึกษา, กองกลาง, ผู้จัดการโครงการพิเศษ ครั้งที่ 17/2559

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก The 11th Confucius Institute Conference

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรีและกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมขงจื่อโลก The 11th Confucius Institute Conference

นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41

อาจารย์ชนม์ธิดา ยาแก้วอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41

พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และอาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี พบปะนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ประชุมบุคลากรกองกลาง งานยานพาหนะ ครั้งที่ 1/2559 (พิเศษ)

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรกองกลาง งานยานพาหนะ ครั้งที่ 1/2559 (พิเศษ)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการปจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2559

อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการปจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559