Category: ข่าวประกาศ

ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย Read more […]