Category: อาจารย์/เจ้าหน้าที่

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม  นายถาวร เชื่อมสมพงษ์ บิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญญาพร เชื่อมสมพงษ์

สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา จัดกิจกรรม”การเล่านิทานอีสปประกอบการแสดง”(ภาคภาษาอังกฤษ) Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดการลงคะแนนในรูปแบบออนไลน์ SDU eVote การคัดเลือกคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย ผู้อำนวยการกองบริการนักศึกษา เป็นประธานในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ ประจำปี 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันและเชียร์การแข่งขันกีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 2565

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตำบลศาลาแดง Read more […]