Category: อาจารย์/เจ้าหน้าที่

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมงานสวดพระอภิธรรม ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21

โครงการรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดอาหารพื้นถิ่น 10 อำเภอ ในโครงการรักษ์วัฒนธรรมไทยสู่การส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ประชุมการรับฟังการชี้แจงการขออุธรณ์ผลการตรวจประเมินข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ตามโครงการ ITA

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดประชุมการรับฟังการชี้แจงการขออุธรณ์ผลการตรวจประเมินข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) ตามโครงการ ITA

โครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2559

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

ประชุมหารือเรื่อง คูเมืองเก่าสุพรรณบุรี

นายวรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง คูเมืองเก่าสุพรรณบุรี

ประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามงานในการจัดประชุมโครงการ ITA

นางกัณณ์อลิน สุอังคะวาทิน รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง จัดประชุมเพื่อมอบหมายและติดตามงานในการจัดประชุมโครงการ ITA

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง สุพรรณบุรี ครั้งที่ 3/2559