Category: ข่าวคหกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธัญรัตน์ Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “Open House Suan Dusit Suphanburi Campus 2022”โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี  แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาฯโรงเรียนเสนาประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี แนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย Read more […]

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”

กองบริการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)”ให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ…]

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2565

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ Read more […]