Category: ข่าวคหกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาธิตการทำขนมครก ภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี สาธิตการทำขนมครก ภายในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิถีถิ่น วิถีไทย” ปี 2566 ทั่วไทย 4 ภาค 4 จังหวัด ดนตรีสานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา1/2566 (ฝึกการอบรมทำอาหารยุโรปให้กับบุคลากร Read more […]

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ “ชื่นใจ กลิ่นไทย”

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี กล่าวเปิดงานกิจกรรม การสัมนาทางคหกรรมศาสตร์ Read more […]

วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ร่วมกับปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

กองบริการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วิทยาเขตสุพรรณบุรี  จัดกิจกรรม Cover Dance Night Market

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกรฯ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต Read more […]