Category: ข่าวคหกรรม

กิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาัยสวนดุสิต วิทยเขตสุพรรณบุรี ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นกล้ากล้วยบริเวณรอบ ๆ สระน้ำ อาคารสวนแก้ว 2

ร่วมงาน to be number 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงาน to be number 1

วิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก

อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ และอาจารย์ผุสดี ขจรศักดิ์สิริกุล สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ เป็นวิทยากรสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ ในกิจกรรมโครงการ Train the Trainers ณ กรุงมอสโก

ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย

ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559 หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ (จัดดอกไม้ด้านล่างรอบที่1)

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวดรุณี เรืองเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” 2559

ประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 หลักสูตรคหกรรมศาตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดทำอาหาร โครงการ “เลียบรั้วอาหารชาววังสวนดุสิต” และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

ประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559” ประเภท ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเชตสุพรรณบุรี ส่งนักศึกษา เข้าประกวดเยาวสตรีไทยประจำปี 2559 เนื่องในวันสตรีไทย และได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559”

กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า และชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมทำบุญ