Category: ข่าวคุริโน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จัดกิจกรรมแปรรูปแห้วเป็นเมนู ข้าวเกรียบแห้ว

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดโครงการแข่งขันทำอาหารไทย-จีน Sino-Thai Culinary Contest

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการจัดอบรมโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรจากพืชเศรษฐกิจสำคัญจังหวัดสุพรรณบุรี” ในกิจกรรมที่ 4

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ร่วมทำอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ ในงานปริวาสกรรมพระคณาจารย์ ครั้งที่ 42

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาโรงเรียนการเรือน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

โรงเรียนการเรือน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน ค่ายสานสัมพันธ์นักศึกษาโรงเรียนการเรือน

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ จัดฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์ฝึกปฎิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา ฝึกอบรมการทำอาหารโดยใช้กลิ่น ในเมนู “ลูกชุบ”

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาฯ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา1/2566 (ฝึกการอบรมทำอาหารยุโรปให้กับบุคลากร Read more […]

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 4

ดร.กวิตา ปานล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นตัวแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Read more […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม Suan Dusit Valentine’s Day โดย ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี Read more […]