Category: ข่าวคุริโน

งานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดงานไหว้ครู โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานงานไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

ร่วมงาน to be number 1

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี และ อาจารย์วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมงาน to be number 1

ร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนพิธีลอยกระทง แห่โคมไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี โดย

ร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดส่งนักศึกษาร่วมเดินขบวนงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2559

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2559

ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับนางสาวดรุณี เรืองเดช ได้รับรางวัลชนะเลิศ “เยาวสตรีไทยดีเด่น” 2559

กิจกรรมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ณ วัดโคกโฒเฒ่า ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี นักศึกษา เจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกโคเฒ่า ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า และชาวบ้านในชุมชนจัดกิจกรรมทำบุญ